Department of Economic Opportunity

Etap 1 de 4: Repeye Benefis Chomaj Touché Anplis

Tanpri rantre detay de peman anplis benefis asistans reyanbochaj ou epi klike sou bouton kontinye a pou etap 2 de 4.

transaction_type:
reference:
Nimewo Sekirite Sosyal Moun nan (moun kap fè reklamasyon):
Dat Fet Moun nan: (moun kap fè reklamasyon, mm/dd/yyyy):
Prenon:
Siyati:
Adrès Ri 1:
Adrès Ri 2:
Vil:
Eta:
Kòd Postal:
Adres Imel:
Nimewo Telefon:
Country:
Tanpri rantre montan repeye(e pa gen siy $)

Si ou pa moun kap fè reklamasyon an, tcheke ti bwat sa a.     

DEKLARASYON SOU ENFOMASYON PRIVE


Enfomasyon ou bay depatman sa’a volonte ak konfidansyel men li nesese pou pwoses reklamasyon ou. Konfomeman a Internal Revenue Code of 1986, Akt Sekirite Sosyal la, 42 U.S.C 1320b-7 (a) 1 ak s.443.091 (1)(h), F.S., bay nimewo Sekirite Sosyal ou obligatwa. Nimewo Sekirite Sosyal yo pral sevi pa Depatman pou rapote benefis ou resevwa’a Internal Revenue Service kom revni potansyel ki taksab. Konfomeman avek Federal Deficit Reduction Act la, yon amandman a Lwa Federal de Sekirite Sosyal, ak 5 U.S.C. 552a(o)(1)(D), enfomasyon ke ou bay sije pou verifye nan konpite pwogram matche ak enfomasyon sou sale ou ak reklamasyon kapab bay pou lot federal, eta ak ajans local yo oubyen kontrakte yo pou verifikasyon elijibilite sou lot pwogram gouvenman pou asire benefis te peye korkteman ak pou rezon statistik ak recherche.